The Nine Schools of the Bujinkan

1. Togakure-ryu Ninpo Taijutsu - ”Hidden Door School”
2. Gyokko-ryu Kosshi jutsu - ”Jewel Tiger School”
3. Koto-ryu Koppo jutsu - ”Tiger Knocking Down School”
4. Shinden Fudo-ryu Daken Taijutsu - ”Immovable Heart School”
5. Kukishin-ryu Daken Taijutsu - ”Nine Demon Gods School”
6. Takagi Yoshin-ryu Jutaijutsu - ”High Tree, Raised Heart School”
7. Kumogakure-ryu Ninpo - ”Hiding in the Clouds School”
8. Gyokushin-ryu Ninpo - ”Jewelled Heart School”
9. Gikan-ryu Koppo jutsu- ”Truth, Loyalty and Justice School

0